За нас

ONE FINANCE

Финансиско Друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје е основано во 2019-та година, впишано вo Регистарот на трговски друштва, со ЕМБС 7342683, со седиште во Скопје, ул.Васил Главинов бр. 14/2-8, финансиска компанија со главна дејност на кредитирање. Друштвото има решение за основање и работа на Финансиско Друштво, број 13-450/3 од ден 18.03.2019 година од Министерство за финансии на Република Северна Македонија. Друштвото е во сопственост на еден содружник, правно лице и работи со две нивоа на управување.

>